Podľa zákona kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie. Toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis (Zák. č. 442/2002 Z.z., § 4, ods. 2). Odberateľom vody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzavretú zmluvu o dodávke vody.

Čo potrebujete pri žiadosti na vybudovanie kanalizačnej prípojky

Keď budete vybavovať žiadosť o pripojenie na kanalizáciu, požiadavku treba poslať vodárenskej spoločnosti v mieste, kde budete prípojku stavať, k vašej žiadosti sa musia vyjadriť samotné vodárne.

Môžete si tiež zvoliť alternatívu čistenia či skladovania odpadovej vody, jedna z možností je biologická čistička odpadových vôd.

K novým stavbám nie je nutné kanalizačné prípojky zriaďovať keď začnete s výstavbou. Je to však pohodlnejšie a praktickejšie, keď beriete ohľad na vykopávky a stavebné práce potrebné pri ukladaní vodovodného potrubia. Stavebné firmy či samotní stavebníci odporúčajú tieto práce spojiť dohromady a riešiť situáciu súbežne s výstavbou základov pre rodinné domy.

Kanalizačné prípojky k chatám

V prípade projektovej dokumentácie chát a chalúp – sú to drobné stavby – budete musieť verejnú kanalizáciu informatívne zakresliť do kópie katastrálnej mapy. K žiadosti budete musieť predložiť aj aktuálnu situáciu kanalizačnej prípojky a umiestnenie kanalizačnej šachty. Miesto, kde Vám kanalizačnú prípojku vybudujú aj to kam Vám umiestnia merač na prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka musí byť krátka, priama a kolmá na stoku.

Komunálne vody je potrebné odvádzať iným spôsobom v prípade ak si verejná kanalizácia a jej výstavba vyžaduje vysoké nároky, ak vybudovanie verejnej kanalizácie výrazne nezlepší životné prostredie. Dbá sa na to, aby sa chránili rovnako povrchové ako podzemné vody ak sa odpad odvádza verejnou kanalizáciou.

 

pripojky kanalizacie