Pre gastro zariadenia je problematika odpadov známa téma.  Odvoz odpadov z gastro zariadení je často finančne náročný.  Právnickým alebo fyzickým osobám, prevádzkujúcim zariadenie spoločného stravovania vzniká zodpovednosť za nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom.

Čo  je to kuchynský – reštauračný odpad ?

Pod pojem kuchynský odpad patrí všetok potravinový odpad a použitý kuchynský olej, vznikajúci v reštauráciách , kuchyniach, v spoločných stravovacích zariadeniach, ale aj odpad z kuchýň domácností.

Biologicky rozložiteľným odpadom rozumieme neskonzumované zvyšky potravím rastlinného aj živočíšneho pôvodu, kávové ,čajové zvyšky, šupky z ovocia a zeleniny…a v neposlednom rade oleje a tuky.

Gastrozariadenia musia odpad skladovať v zberných nádobách na odpad s presným označením. Nesmú sa miešať s akýmkoľvek iným odpadom, pretože znečisťujú životné prostredie.
V gastroprevádzkach sa odporúča používať takzvané odlučovače tukov, ktoré sa použivajú na zachytávanie a odlučovanie neemulgovaných tukov a olejov. Väčšinou bývajú inštalované pod gastro prevádzkami alebo v pivničných priestoroch.

Čo sú odlučovače tukov ?

Odlučovače tukov sú určené pre zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov zo znečistených vôd v oblasti reštaurácií, jedální alebo v priemyselných prevádzkach. Dlhoročné skúsenosti ACO a používanie najnovších technológií sú zárukou kvalitných výrobkov, ktoré spĺňajú náročné technické požiadavky kladené nielen na samotný výrobok ale aj na jeho dlhodobú funkčnosť po zabudovaní. Určené sú na inštaláciu v pivničných priestoroch, alebo pod gastro prevádzkami. Nájdu svoje uplatnenie v reštauráciách, husacinách,  fastfoodoch, hoteloch a turistických zariadeniach, jedálňach a kuchyniach, cateringových zariadeniach …

Prečo odlučovače tukov ?

Žiadne reštauračné zariadenie sa nevyhne tomu, že sa kanalizácia raz nezačne upchávať.
Tuky ktoré sa do odpadu dostávajú sa v odpadových vodách ochladia, vytvoria zhluky, ktoré sa lepia na steny potrubí, šachty a iné objekty v kanalizácii. Neskôr na seba naviažu plávajúce predmety, až sa vytvorí pevná hmota ktorá stvrdne, a upchá kanalizáciu alebo zmenší jej prietok.

Preto sa odporúča reštauračným zariadeniam nainštalovať si odlučovače tukov, a tie následne pravidelne udržiavať, aby spĺňali svoj účel.  Tiež sa odporúča dať si kanalizáciu prečistiť odbornými krtkovacími službami, aby sa predišlo jej upchatiu a v prípade mastnôt aj znečisťovanie životného prostredia.

 

odpad z kuchyne